Archive | Articles & Discussions RSS feed for this section

Koning – Romans 1:1-5

16 Feb

Read the full article on www.biblestudents.co.za

Moenie my vra nie, ek weet nie wat ek hier reggekry het nie. Of verbrou het? Glo nie.

Maar ek dink dis uiteindelik wat ek van die staanspoor af probeer doen het, om the wys Romeine 1:3.4 bedoel die Heilige Gees in die Drie-Enige Godheid–reël 7, en behoort met Hoofletters gespel te wees. Terselfdertyd verduidelik die teks op hierdie manier begryp, Jesus Christus, “SY NAAM DIE ALLERHEILIGSTE IN WEDEROPRUSTING” uit die doodsvas van Jesaja 56-58.

 

TonyGee11 replied 12-29-17, 07:56 PM

Gerhard, Would you please put your OP in English as I would be very much interested in hearing more on this subject?

Gerhard Ebersoehn replied 12-30-17, 12:58 PM

Romans 1:1-5

1Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, 2(Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,) 3Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh; 4And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: 5By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name: 6Among whom are ye also the called of Jesus Christ:

There is the (double) problem with this, the Masculine Genitive Article for the Feminine Genitive Noun used as a Participle.

(περὶ τοῦ) Ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν

Is it possible despite Grammar, to regard and use a Feminine as if it were a

Masculine?

Is it possible despite Linguistics, to regard and use a Noun like it is a Participle?

How about viewing (περὶ τοῦ) Ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν for a Vocative?

Could accredited Greek scholars answer by providing INCIDENCES of such irregular, seemingly faulty usage?

RadiantGrace said: ↑

Accredited by whom?

GE:

meaning, you are not accredited. Thanks anyway.

DamianWarS said: ↑

You might want to rephrase your question to make it relevant to a theological discussion rather than a Greek discussion. Are you looking at Rom 1:4? What exactly are you trying to figure out?

GE:

I have had a problem with my Afrikaans Bible as well as with the KJV at Romans 1:4 combining “according to [kata] the spirit [pneuma]”-Accusative, and “holiness [hagiohsunehs]”-Genitive, using lowercase indicating it is not the Holy Spirit which is meant, but the ‘spirit’ and “according to the flesh [kata sarka]” in verse 3- also Accusative. So one either way has the same clashes of the Cases.

How could one solve this contradictory syntax? I thought about it for years, when suddenly I remembered, But Paul is the king of Ellipse and Romans 4:1-5 offers the best of example!

Paul’s Elliptical application of the Preposition requiring the Genitive Case made perfect sense to me. Five times in this single pericope! And I grabbed this hah! moment to solve my problem.

The result was astonishing…

“Concerning [peri] the One-Who-Is-a-Coming [tou genoménou]

“(Concerning [peri]) God’s Son Jesus Christ our Lord

A: of the seed of David according to the flesh,

“(Concerning [peri]) God’s Son Jesus Christ our Lord

B: with Power-according-to-the-Spirit (God, the Holy Spirit)”,

“(Concerning [peri]) God’s Son Jesus Christ our Lord

C: “HIS HOLINESS by the Resurrection from the dead.”

In other words, “Concerning God’s Son Jesus Christ our Lord” conceived and born “with Power according to the Holy Spirit”, as well as “with Power according to the Holy Spirit by the Resurrection from the dead DECLARED: HIS HOLINESS!” Hence the possible or impossible Vocative exclamation which overwhelms and defies all grammatical rules and explanations? That is my ‘problem’.

An enclosed chiasm…

 

Read the full article on www.biblestudents.co.za

The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Die Laaste Pasga-Lyding en Triomf van Jesus Christus (met Inhoud w/index)

8 Aug
Read/download full book here (on www.biblestudents.co.za)

‘Die Hart van die Evangelie’

Laaste Pasga-Lyding en Triomf van Jesus Christus
Last Passover-Suffering and Triumph of Jesus Christ

Vader Verheerlik U Seun
Lydingsfees van Jawe

’n Kronologiese en logiese, historiese sinopsis
van die vier Evangelies

Afrikaans, Grieks, KJV interliniêr

My bedoeling met hierdie ‘sinoptiese samestelling’ is nie om gemaklike Afrikaans te skryf nie. Ek probeer om so eenvoudig maar letterlik as moontlik,
ondubbelsinnig en verstaanbaar net wat die Teks sê, weer te gee. Mag God gee dat ek nie op onwaaragtige wyse met Sy Geskrewe Woord, te werk gegaan het nie, sodat die mens se denke na die Woord van God gerig mag word, en nie God se Woord na die denke van die mens nie.

Samevatting van die Evangelies behoort ’n samevatting van die Ou- en
Nuwe-Testamente te wees, want net één Verlossingsverhaal van net één Verlosser God en Skepper van al sy uitverkorenes van alle tye, loop deur die hele Bybel. Die verlossingsverhaal is dié van Jesus Christus “Ons Pasgalam”, in die Evangelies sowel as in die Wet. Die Seëvierende Lyding van die Pasgalam van God is die hele en enigste Bybelboodskap.

“God is ’n Vaste Burg” vir “gesonde verstand” (Luther) in ’n wêreld van
Katolisisme en Islam en vele ander feitlose en futlose humanistiese
wêreldgodsdienste. Hierteenoor maak Die Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus die oomblik van waarheid vir die Evangelie van Jesus uit. Hier seëvier die Heiland eskatologies of, en, faal Hy soteriologies—God verhoed selfs die gedagte van laasgenoemde onmoontlikheid. Want die Evangelie van Jesus Christus is in God se Ewige Raadsbesluit vir Triomf en Glorie beplan, bepaal en beskik in geskiedenis van die verlossing van sondaars, en was in Hom en deur Hom in ons wêreld en tyd uitgevoer, bewaarheid en volmaak.

Deur die genade van God staan ek by my oortuiging dat alle Waarheid soos in God in Christus Jesus bevat en geopenbaar, erfenis van sy Kerk gemaak was toe God Christus, terwyl Hy Hom uit die dood uit opgewek het, “aan die Kerk gegee het as Hoof” Efesiërs 1—te wete in die laaste dae voor Hy weer sal kom, aan die
Gereformeerd Protestantse Gemeentes van Christus.

Inleiding:

Eerstens is ‘Die Hart van die Evangelie’ ’n (objektiewe) versameling van die Skrifture daaroor uit die vier Evangelies.
Tweedens is dit ’n (objektiewe) samestelling van hierdie Skrifture volgens individuele Evangelies en geskrewe Teks, in parallel—
(gedeeltes met leringe sonder invloed op volgorde so objektief ek kon uitgesluit), en volgens werklike en historiese en logiese volgorde (so objektief ek kon), naas mekaar gerangskik—
. . . wat toe uiteindelik uitgeloop en neergekom het op hierdie resultaat in presiese ooreenkoms en ooreenstemming tussen al vier Evangelies, wanneer gesamentlik en gelyktydig gelees.

[[ Dit is hiermee, en nou, my doel om die kronologie, dit is, die historiese en logiese volgorde van gebeure tydens Jesus se laaste pasga, spesifiek, te beklemtoon en uit te lig. Om woorde en begrippe dus so na as moontlik in die lyne bymekaar te hou, moes ek die Teenwoordige Verlede Tyd baie keer vir die gewone Griekse verlede tye gebruik het. ]]

Read/download full book here (on www.biblestudents.co.za)

Bone-Day Book One First Test-Checks

8 Aug

Read the full article here on BibleStudents.co.za

Bone-Day Book One First Test-Checks

Beendag in Markus 14 veronderstel

 

Heel, héél aan die begin toe ek nog geen maar géén idee gehad het of kón gehad het oor enigiets van enigiets in die rigting van die “Beendag” van die Laaste Lyding van Christus nie, gebeur die begin van dit alles –geheel en al onbewustelik vir my – toe al die tyd met die “Beendag”!

En heel laaste – ná menslik gesproke ’n leeftyd later so halfpad twee en sewentig toe – kom ek dit eers agter!

Wat kom ek toe nóú eers agter?

Dat die “Beendag” met ‘vertaling’, in Markus 14:12,17 Matteus 26:17,20 Lukas 22:7,14 – waar dit oor “die eerste dag … wanneer hulle die pasga geslag het” –, per ongeluk die Kruisigingsdag gemaak was. Wat beteken het dat “die héél eerste dag” wat “julle suurdeeg moet VERWYDER”, “die eertse dag” wat “julle ongesuurde brood moet EET”, geword het.  

Nee; dit weet ek al lankal; moet honderde male wees dat ek al daaroor geskryf het … Dit gaan eintlik, oor die “Beendag”— verstaan? … waaroor die vroegste vertalers geen benul gehad het of kon gehad nie omdat hulle almal die LXX sonder raadpleging van die Hebreeus nagevolg het. Hulle het sondermeer “die eerste dag … wanneer hulle die pasga geslag het”, vertolk as “die eerste dag van ongesuurde brode”.

In die LXX word nie onderskeid – soos in die Hebreeus tussen “die héél eerste dag moet julle suurdeeg VERWYDER” en “die eerste dag [van die volgende “sewe dae” wat] julle niks gesuurd mag eet nie” –, getref nie.

… continue reading more on BibleStudents.co.za

John 20:1,2 “early of night” or ‘early of morning’?

8 Aug

Read the full article here on BibleStudents.co.za

GE:  God willing, I want to reproduce here the discussion between  John317 and myself on the translation and interpretation of  John 20:1, extracted from another page and here presented,  ordered to incidental sequence for the purpose of giving an  uninterrupted overview so that EACH MAN can make his  own and decisive conclusion about the matter from a  complete impression of the discourse.   Of grave and immediate consequences is the translation of  John 20:1 with very, very far reaching implications and  consequences.  God be with you as you may read.

Krause:  Most people walk in and out of your life, but FRIENDS leave  footprints in your heart.

Moderator:  The subject is toxic.

GE:  I am God’s dog; I live on the crumbs that fall off his table  loaded with the Bread of Life! Man, and am I having a feast!  The guests at table wipe so much Bread off the table they  scarcely taste a crumb themselves! It’s fine with me to go  sniff for God’s Word on the forum’s trash heap … just fine,  thanks! Ja, I must scavenge among a lot of real toxic stuff  from the regulars’ smartly decorated tables; and sometimes  even dig the Word out from under their vomit over me. The Word’s crumbs though have marvellous healing properties  and never get bad or taste bad. I’m a dog in my seventh  heaven … won’t swop for any other place on earth!  You are all cordially invited to come over for the Feast on  the threads’ trash heap, fellas! Discovered nice bones there buried deep or lying scattered all over! Just the stuff for a Bull Terrier! … and of course, it’s JUST THE PLACE FOR  THOSE WHO LIKE A DOGS’ BRAWL!

… continue reading more on BibleStudents.co.za

Ten Visits at the Tomb

28 Jul

Read the full article here on BibleStudents.co.za

1. The Interment

John 19:41

Now in the place where he was crucified

ἦν    δὲ  ἐν  τῷ   τόπῳ   ὅπου   ἐσταυρώθη

Ehn de en tohi topohi hopou estaurohtheh

Gn33:19; 50; 32:22

there was a garden; and in the garden a new sepulchre,

κῆπος,   καὶ ἐν  τῷ   κήπῳ     μνημεῖον    καινὸν,

kehpos, kai en tohi kehpohi mnehmeion kainon

 

wherein was never man yet laid.

ἐν   ᾧ     οὐδέπω   οὐδεὶς  ἐτέθη·

en hohi oudepoh oudeis ehn tetheimenos.

Mark 15:46d

Joseph laid him in a sepulchre

(Ἰωσὴφ)   κατέθηκεν  αὐτὸν ἐν μνημείῳ    ὃ   ἦν

Iohsehph katethehken auton en mnehmati ho ehn

 

… continue reading more on BibleStudents.co.za

John 20v1 “early darkness”

26 Jun

John 20v1 “early darkness” – Read the full article on BibleStudents.co.za

GE:

God willing I want to reproduce here the discussion between John317 and myself on the translation and interpretation of John 20:1, extracted from another page and here presented, ordered to incidental sequence for the purpose of giving an uninterrupted overview so that EACH MAN can make his own and decisive conclusion about the matter from a complete impression of the discourse.

Of grave and immediate consequences is the translation of John 20:1 with very, very far reaching implications and consequences.

God be with you as you may read.

Krause:

Most people walk in and out of your life,
but FRIENDS leave footprints in your heart.

Moderator:

The subject is toxic.

GE:

I am God’s dog; I live on the crumbs that fall off his table loaded with the Bread of Life!

Man, and am I having a feast! The guests at table wipe so much Bread off the table they scarcely taste a crumb themselves!

It’s fine with me to go sniff for God’s Word on the forum’s trash heap … just fine, thanks!

Ja, I must scavenge among a lot of real toxic stuff from the regulars’ smartly decorated tables; and sometimes even dig the Word out from under their vomit over me.

The Word’s crumbs though have marvellous healing properties and never get bad or taste bad.

I’m a dog in my seventh heaven … won’t swop for any other

place on earth!

You are all cordially invited to come over for the Feast on the threads’ trash heap, fellas! Discovered nice bones there buried deep or lying scattered all over! Just the stuff for a Bull Terrier!

… and of course, it’s JUST THE PLACE FOR THOSE WHO LIKE A DOGS’ BRAWL!

Gail:

???

GE:

???

GE:

A Bull Terrier is the best and dearest thing the English ever made!

Moderator has proved,

One,

That ‘toxic’ is more ‘Christian’ than to “welcome” a person with “open arms” with “access denied”;

Two,

That point has been made; that point has been taken;

Three,

That it has become time to thank the Lord and sing praises to his Name, for his Word is alive and well and makes itself heard where it matters most;

Four,

That the same awareness is becoming more widespread by the day.

Therefore, thank you, clubadventist for the improvements you have achieved and your preparedness to accommodate persuasion contrary your own. It shows the real, Christian spirit of discourse!

“There is no fear in love.”

Only one thing disturbing about the present ‘categorization’ –

beggars can’t be choosers I suppose – Truth will have to tolerate his next door neighbour, Heresy. I assume the age of ‘theological discrimination’ too, has seen its end among its offspring of ‘integrated theology’ —while I have always been staunch conservative.

Yes; disappointing; if I don’t admit I must lie.

Mark in 16:9 derives from John 20:11-17. And there, it says “Mary HAD HAD STOOD AFTER at the grave …”. So when Jesus appeared to Mary, it was not her first visit at the tomb; she had had before gone to the tomb —much earlier in the morning of the night. So in Luke 24:1,10 we read that Mary and other women had gone to the tomb “in the deepest morning of night carrying their spices prepared and ready … but they FOUND NOT the body”.

Therefore midnight, and Jesus “was risen”, already!

But John 20:1,2 tells, “Mary Magdalene on the First Day of the week BEING EARLY DARKNESS STILL, comes to the sepulchre, sees the stone is rolled away from the tomb; runs back …”

Therefore “EARLY DARKNESS STILL” – “being DUSK yet on the First Day”, that is, just “after the Sabbath” as it says in Mark 16:1 AFTER SUNSET —and Jesus “was risen”, already!

So WHEN did Jesus ‘arise’?

“… WHEN suddenly there was a great earthquake LATE ON THE SABBATH MID-AFTERNOON towards the First Day of the week.”

“… WHEN suddenly there was a great earthquake LATE ON THE SABBATH MID-AFTERNOON towards the First Day of the week … EXPLAINED THE ANGEL to the women …”

Matthew only, says, “Explained” / “Informed” / “Answered” / “Enlightened”, ‘apokritheis’.

Matthew only, tells the circumstances, accompanying events, day and time of day Jesus Christ must have arisen / must have been

raised from the dead.

“… and God the Seventh Day rested.”

….

– Read the full article on BibleStudents.co.za

Evening hours begin the morning – Nisan 13/14

17 Jun

Evening hours begin the morning – Nisan 13/14 – Read the full article on BibleStudents.co.za

The evening hours … began the morning
The evening that begins the day of Nisan 14 is Nisan 13

BG:

Nisan 14 that begins the evening of Nisan 13 is the Lord’s Passover.  It is the day that leaven is removed from the home and the Passover Lamb is killed.  It is the preparation day for the Annual High Sabbath that is the first day of Passover – Nisan 15 that begins the evening of Nisan 14.

GE:

BG, praise God! I agree 100%!!

See, written decades ago, and published unaltered a second time about 5 years ago? … here, http://www.biblestudents.co.za/books/Book%201,%201%20Passover%20to%20Crucifixion.pdf

page 5.

BG:

The evening that begins the day of Nisan 14 is Nisan 13.

GE:

Yes! The NIGHT- and LAST part that used to be Nisan 13, CHANGED into the first and day-part of what THAT DAY had become Nisan 14. BUT JUST THAT ONCE for the very first passover ever, in Egypt.

See in the sketch “end of 430 years” and of the old dispensation of slavery and bondage that through the passover had become the new era of freedom through the passover – “SUFFERING” – of our Lord Jesus Christ, ONCE for the last passover ever, in Egypt in hell in the Kingdom of the Father.

It is therefore that you will find Nisan 14 ONLY THIS ONCE in the Torah and all the Bible, seen as and named, the passover’s “feast” … 12:14. But already in verse 18, see the FIFTEENTH of the First Month IMPLIED for having become the PERMANENT, “Feast-of-passover”.

BG:

It is the night of the Lord’s Passover Meal with the disciples.

– Read the full article on BibleStudents.co.za