Tag Archives: Gerhard Ebersöhn

The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus

21 Jun

Download Full Book (PDF): The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus (met Inhoud / with Index)

PREVIEW…

A) Aanloop tot Jesus se Laaste Pasga-Lydingsfees

(Volgorde volgens plekke en gebeurtenisse tydens reise)

 

Tempelwyding in Jerusalem

Johannes 10:22-39

Dit was Inwydingsfees (van die tempel) in Jerusalem en winter.

Ἐγένετο τότε τὰ ἐνκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν· 

It was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

23 En Jesus het oor die pilaarstoep van Salomo gestap.

καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος. 

And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

24 Die Jode het om hom kom staan en vir Hom gesê: Hoe lank

ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε

Then came the Jews round about him, and said unto him, How long

nog gaan jy ons siel vertoorn? As jy die Gesalfde is, sê ons!

τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὸν ἡμῖν παρρησίᾳ. 

dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25 Jesus het hulle geantwoord … 30 Ek en die Vader is Een.

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς … 30 ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν.

Jesus answered them … 30 I and my Father are One.

31 Toe tel die Jode klippe op dat hulle Hom kon stenig,

Ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 

Then the Jews took up stones again to stone him.

39 en het Hom ook toe probeer vang,

Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πάλιν πιάσαι·

Therefore they sought again to take him :

maar Hy het uit hul hand uit weggestap.

καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

but he escaped out of their hand

 

Weg na die opper-Jordaan

Johannes 10:40-42

40 Hy het weer vertrek na die opper-Jordaan na die plek

Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον

He went away again beyond Jordan into the place

waar Johannes eers gedoop het [Mt3:1 Lk3:3] en daar vertoef.

ὅπου ἦν Ἰωάνης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμενεν ἐκεῖ. 

where John at first baptized; and there he abode.

41 En baie het na Hom gekom en gesê: Wel het Johannes

καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάνης μὲν

And many resorted unto Him, and said, John did no

geen teken verrig nie, maar wat hy ookal oor hierdie man gesê

σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάνης περὶ τούτου

miracle: but all things that John spake of this man

het, was waar. 42 En baie het daar in Hom geglo.

ἀληθῆ ἦν. 42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

were true. 42  And many believed on him there.

 

Oor Tirus en Sidon

Markus 7:24(-30)

Hy het vandaar vertrek en gegaan na gebiede in Tirus, en

Ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ ὅρια Τύρου.

And from thence he arose, and went into the borders of Tyre …

in ’n huis gaan bly Hy wou hê niemand moes weet waar nie;

Καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι,

and entered into an house, and would have no man know it:

maar dit kon nie geheim bly nie.

καὶ οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν· 

but he could not be hid.

Download Full Book (PDF): The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Laaste Pasga-Lyding van Jesus Christus

Download index: The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Index/Inhoud

View index online: The Heart of the Gospel – Die Hart van die Evangelie – Index/Inhoud

Ten Visits at the Tomb

28 Jul

Read the full article here on BibleStudents.co.za

1. The Interment

John 19:41

Now in the place where he was crucified

ἦν    δὲ  ἐν  τῷ   τόπῳ   ὅπου   ἐσταυρώθη

Ehn de en tohi topohi hopou estaurohtheh

Gn33:19; 50; 32:22

there was a garden; and in the garden a new sepulchre,

κῆπος,   καὶ ἐν  τῷ   κήπῳ     μνημεῖον    καινὸν,

kehpos, kai en tohi kehpohi mnehmeion kainon

 

wherein was never man yet laid.

ἐν   ᾧ     οὐδέπω   οὐδεὶς  ἐτέθη·

en hohi oudepoh oudeis ehn tetheimenos.

Mark 15:46d

Joseph laid him in a sepulchre

(Ἰωσὴφ)   κατέθηκεν  αὐτὸν ἐν μνημείῳ    ὃ   ἦν

Iohsehph katethehken auton en mnehmati ho ehn

 

… continue reading more on BibleStudents.co.za

Teoloë is soos Boere

26 May

Teoloë is soos Boere

Daar is teoloë wat soveel boeke as die sandkorrels van die Sahara skryf en dadels oes.

Daar is teoloë met boeke soos die bossies van die Karoo wat boer vir wol.

Daar is Bolandboereteoloë op wingerdplase wat boeke soos goedkoop wyn verbou.

En party wat boeke oprig om uit die lug die wind te pluk.

Noord is nog Boere op plase met mielies vir pitkos langs lokasies wat kom in, wat glo in die Teologie van Hoop.

Maar meeste plase word geboer deur munisipale amptenare vir hul eie, sak.

Teoloë wat veronderstel is om te werk in die boorde van Israel, waar die base Skrifgeleerdes en Fariseërs, boomuithalers en waterdiewe is.

23 05 15

Christiaan Gerhardus Ebersöhn

http://www.biblestudents.co.za

https://thelordsday.wordpress.com

biblestudents@imaginet.co.za

Passover Calendar – Month’s Feast of Sabbaths

1 Dec

A new illustration by Gerhard Ebersöhn – The Passover Calendar and a Month’s Feast of Sabbaths

Month’s Feast of Sabbaths – View on Bible Students