Tag Archives: Mark 2:20

“Dié Héle dag”, “Been-Dag”

9 Sep

<< MAIN PAGE – www.biblestudents.co.za

 

“Dié Héle dag”, “Been-Dag”

 

Dié frasering, “dié héle dag”, vir die Ou-Testamentiese pasga se “Been-Dag”, het my met ’n slag bygeval net nadat ek ‘Bone-Day – Burial Day’ afgehandel en twee eksemplare gedruk het en daarmee op pad was na Bybelhuis om dit aan Prof. Combrink and Dr. Retief te laat aflewer.

En binne-in Bybelhuis val dit my toe boonop by: ‘héél dié dag’ in ‘heel sy gróótheid’, Johannes 19:31 ‘megalee hee heemera ekeinoe’ van die pasga …!

Wat wil jy meer?!

 

Vir my word die betekenis van “die Been-Dag” met: “dié héle dag”, baie goed opgesom. Om nogmaals Lohmeyer se woorde te gebruik, maar hierdie keer mét die ‘substansiële’ of ‘essensiële’ betekenis daarvan: Na die inherente aard en betekenis daarvan, word “die Been-Dag” se “Godgegewe en daarom eskatologies noodwendige grootheid en heelheid”, baie goed in en met die gedagte van “dié héle dag”, vervat en weergegee.

 

Gebruik hierdie woorde, “dié héle dag”, in die Nuwe-Testamentiese Skrifgedeeltes van Johannes 19:31 en 39 en Lukas 23:54, en Christene se ganse verstaan van die Evangelie en uitkyk op hulle letterlike daaglikse bestaan, ondergaan ’n totale omwenteling.

 

Skrifte soos Markus 2:20, gaan beslis anders verstaan en vertaal word, want in gevalle soos dié, gaan gesien word dat Jesus van “dié héle dag”- “BEEN-Dag” van sy dood-in-die-graf gepraat het. Met ander woorde, vertaal die Hebreeus wat in Markus 2:20 die Grieks, ‘ekeineei teei heemerai’ of ‘heehmera hotan’, onderlê, met “dié héle dag”, en laat die gedeelte lees, “Jesus sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die Bruidegom by hulle is? So lank as hulle die Bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie, maar dié héle dag waarop [‘Been-Dag’] die Bruidegom van hulle

WEGGENEEM* word, dán, sal hulle vas,** in daardie dae.***”

“Hierdie hele nag is ’n waak aan die HERE gewei, hierdie, daardie héle NAG-VAN-DIE-HERE.” Eksodus 12:42.

* Eksodus 12:37; 16:1 “op die vyftiende”;

**Eksodus 17:1 “geen water om te drink nie”

***Numerie 33:3 “die dag ná die pasga”.

Net voordat Hy sy gees in die hande van sy Vader gegee het, het Jesus uitgeroep, “Ek het dors!”

En die eerste ding wat Hy na sy opstanding vir sy dissipels — waar hulle, soos Barth dit stel, “… wie ein Trupp Hüner auf der Stange wenn es gedonnert hat, da sassen —” vra, is, “iets om te eet”. Só sien Jesaja in hoofstuk 57 die Doods-Vas van Jesus se Been-Dag waaruit Hy “weer opgerus word” deur eskatologies noodwendig sy Godgegewe Opstanding uit doodsgraf uit, en word Hy genoem – ja – betitel:  “Die Allerheiligste Plek Is Sy Naam!”

 

As gesien word dat Jesus by voorbeeld in Markus 2:20 van sy “Been-Dag” in die dood in die GRAF praat, verdwyn all die snaakse teorieë wat mense om hierdie uitspraak van Hom bou.

 

Waar Markus dus met ‘ekeineei teei heemerai’ na “dié héle dag” van Jesus se ‘Graf-Dag’ “volgens die -PASGA- Skrifte” verwys, doen Johannes presies dieselfde met: ‘een ghar megalee hee heemera ekeinoe toe sabbatoe’ in 19:31— “want die dag van daardie (pasga-) rusdag was Gróót-Dag”: “dié héle dag”: “Been-Dag” – van begrawe én van “in die graf  neergelê” word. Johannes 19:41,42 et al.

 

“Groot Dag” omdat “groot gejammer”, “op daardie dag” toe Israel “weggetrek” het “terwyl die Egiptenare hulle eersgeborenes begrawe het”, Numerie 33:4. En “Groot Dag” omdat “dié héle dag” in sy Godgegewe en eskatologies noodwendige GROOTHEID EN GEHEEL, VAN, “die AAND” Markus 15:42 Matteus 27:57 Johannes 13:1 Lukas 23:50, TOT, “teen die tyd van die Jode se voorbereiding(s om te begin)”, “mid-namiddag terwyl

die Sabbat begin nader het”. Johannes 19:42 Lukas 23:54.

 

Inderdaad, “mid-namiddag terwyl die Sabbat begin nader het” Lukas 23:54 “op DAARDIE DAG”, KJV, “THAT DAY”, “groot dag sabbat” van die PASGA, die “BEEN-Dag” sonder dat één ‘been’ of uur daarvan, ontbreek het of afgesny was “dié héle dag”.

 

… Nie net enkele minute voor sononder van die veertiende dag van die Eerste Maand nie. Nee, hierdie dag— dag van Jesus se begrafnis “dié héle dag”, was “VOLGENS DIE SKRIFTE” 1Korintiërs 15:3,4 die VERVULLINGSDAG van “die Jode se Etos / Wet om te begrawe”— “om te begrawe”, “wat oorbly” van die Pasga-Slagoffer: van Jesus die Christus, Lam van God, naamlik sy “liggaam”.

 

Net so, wat “Dié Eerste Nag” in Johannes 19:39 dan betref. As mens aan “Dié Héle Nag” dink, maak elke handeling in die onderneming van Josef en Nikodemus as afsonderlike handelinge en kronologiese inbeslagneming van “dié héle dag” “om” Jésus se liggaam “te begrawe”, soveel meer sin. [Sien gister, 29 Augustus, se skrywe aan u, die verskillende handeling-termes elk met ’n eie betekenis.]

 

Daarom is dit net natuurlik en logies en gewoonweg korrek en waar, dat Josef en Nikodemus geen oomblik op die dag van die Kruisiging aan Jesus se liggaam se voorbereiding “om begrawe” te word, bestee nie— wat nog Hom klaar te begrawe het of in die graf toe te gemaak het. Nee; hulle bestee “Dié Éérste Nag” van ongesuurde brood eet of fees, “Dié Héle Nág”, omdat dit hulle “Dié Héle Dag” van nag én dag van die “BEEN-Dag” van Jesus Christus “Ons Pasga” neem om Jesus “te begrawe”— “te begrawe” van, voorbereiding vir, tot, neerlê en toemaak in, die graf.

 

Hierdie frasering sal net so doeltreffend toegepas kan word vir Nuwe-Testamentiese verwysings na die “Been-Dag” as wat dit in

die Ou-Testamentiese gevalle gebruik kan word.

 

 

Naskrif:

 

Ek verneem Professor Combrink kom volgende week Kemptonpark toe. Ek sou bittergraag met hom / u wou gesels het, geagte Professor. As u wil of dit enigsins vir u moontlik sou wees, sal u my nie assblief laat weet sodat ek u kan kom ontmoet nie? Ek bly net 25 kilometer van Bybelsentrum af.

 

U kan dalk – dit hang net van uself af – selfs by ons – my vrou en ek – aan huis oornag en of eet; u is hartlik welkom.